Nawerok bo derewe
HTML
CSS1
Unicode1
PHP
PHP-nuke
1 Bem zuane dêne berhem.

HTML (HyperText Markup Language) zimanêke bo nusyny mallperr, û CSS (le paşanda drêjey pê dedeyn) yarmetyderêke ke legell HTML'da bekar dehênrêt.
Têbynî 1: cyawazy website û mallperr, weku min bizanim mallperr tenha take laperreyeky website'ekeye. Ême lêrede xeryky mallperrêk debyn ke berhemy bênyn, bellam cenabit ke fêry çonêty bekarhênany (HTML û (CSS) û PHP û JavaScript û çendyn bernamey dy ke bo bekarhênany website bekar dehênrêt) buyt. Ew kate detwanyt dest bikeyt be drustkirdiny website'êk, kewate website pêkhatue le çend mallperrêk.
Têbynî 2: em mallperre hêşta le jêr destkarîdaye, biburin eger zanyary tewawtan têda dest nekewêt.

Website elementenBiguherîne

Elemente seretakanBiguherîne

   


<head> beşy serewe </head>
<meat zanyary beşy serewe />
<title> tewery mallperr </title>
<link rel=’stylesheet’ href=’naw.css’ type=’text/css’>
<body> hemu elementekany dy dêne êre </body>

Bo nimune:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="nl" lang="nl">
<head>

  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<meta name="description" content="
nawy mallperreke bo asankirdiny bernamey gerrandin wek Google" />
<meta name="keywords" content="
babetekan, wek, kurd, mejû, rojname, û, be, faryze, cya, dekrênewe" />
<title>nawy mallperr</title>

</head>
<body>

Lêrewe dest be nusyn bike.

</body>
</html>

Çend elementêk lenaw « body »Biguherîne

div: pêkewe nan
p: parçe
h1 – h6: ser wişe/riste
b: qellew
i: xuar
u: jêr xet
s: xetêk beserda
sup: çend ca
sub: jêrca
tt: monospace
em & strong: sernc rakêş
<!-- eger têbynîyekt hebêt detuanyt le beîny em du kewaneyeda bînusyt, çunke eme dernakewêt -->

Hemu elementekan be <element > destpêdeken û be </element > kotaîy dêt. bêcge le <hr> bo danany xetêky rêk û <br> bo cêhêştiny ryzêk boşayî. Bo nimune: <p> nusyn </p>.
Wişeyek yan risteyek reng bikeyn: <span> … </span> yan <span class=’###’> … </span>.
Bo gewre kirdiny pîtekan: <font size="7"> … </font> (bes le 1-7 heye).
Bo ewey nusynêk derbixeyn le katêkda ke be mous'eke deçyne serî: <p title=’paş ewey mous’eke deçête sery’> nusyn </p>

LîstBiguherîne

<ol> yan <ul>
<li></li>
<li></li>
</ol> yan </ul>

Têbynî: ol= be jimareye û ul= bê jimareye.

Bo dirust kirdiny lîstêk be parçe nusynêk:

<dl>

<dt> … </dt> be kurtî
<dd> … </dd> drêjey babeteke
<dt> … </dt>
<dd> … </dd>

</dl>


XişteBiguherîne

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>

	</tr>

</table>


WêneBiguherîne

Le paşy em nimuneye şykirdnewekey dedrêt.
<img src=’#1’ alt=’#2’ width’#3’ height=’#3’ border=’#4’ title=’#5’ align='#6'>

img
kirdnewe
#1
cêgay Wêneke le naw komputerekeda, bo nimune: folldery wêne/xêxan/follder1 (../ = bo gerandnewey follderêk)
Têbynî: boşayî dirust nye.
#2
eger wêneke dernekewt, ewe em risteye derdekewêt
#3
gewreîy wêneke be [px] yan [xane]
#4
sinûr, ewyş be [px] yan [xane]
#5
ke mous’ekey deçête ser
#6
[right, left yan middle] cêgay wêneke le naw mallperrda


HyperlinkBiguherîne

<a href=’#6’> naw </a>

#6
Bo alternatîf, bo nimune: “naw.html" yan eger bitwêt wek name bot bêt “mailto:” naw@hotmail.com
Babet
Bo ewey le katy nardiny namekeda nawy babeteke binusrêt, ewe bes "nusyn" detuanyt bigorît: mailto:naw@hotmail.com?subject=nusyn


FormBiguherîne

<form method='post' action='mailto:naw@hotmail.com?subject=’naw’ nctype='text/plain'>
"nctype" herwa demênêtewe.
yan: tenha <form> eger netewêt wek name binêrdrêt.

Pirrkirdnewe:

<pre>
Xane: <input type='text' name='post' value='2' size='20' maxlength='6'>
</pre>

Hellbijardin:

<input type='checkbox' name='internet' checked> naw

<input type='radio' name='sex' value='naw' checked> naw

<select name='lîst' size='1'>
<option>
naw1 </option>
<option>
naw2 </option>
<option>
naw3 yan zyatir </option>
</select>


boşayî bo nusyn:

<textarea name='pêşbynî' cols='30' rows='10'> </textarea>

<input type='bottum' value='nusyn'>

</form>

Form-element:

<form>
Form lenaw em du elementeda denusrêt û debêt kotayî pê bênrêt be </form>.
method
Hemyşe wek name debêt, kewate eme nagordrêt.
action
Bo nawnyşany e-mailéket yan bo mallperrêky dy.
<pre> </pre>
Bo formêky rêkûpêk, eger bem du elemente destit pê kird û kotaîyt hêna. Ewe xoy hemu xet û cêgakan rêk dekat. Bêguman detuanyt be bê eme formêk pêkbênyt.
type
Bo dabynkirdiny şêwazy formeke. Ke tenha bem çwar elementey xuarewe dabyndekrêt:
Bo pirrkirdnewe text bekar dehênrêt.
Bo hellbijardiny frawan: checkbox.
Û radio eger tenha yek wellamit bo hebêt hellbijêryt ewe bekar dehênrêt.
bottum
Bo klîk kirdin: “submit û reset” (submit: nardin) û (reset: gerranewe bo sereta). Le dahatuda detuanyt be JavaScript klîky zyatir drust bikeyt.
name
Bo ewey ke le dahatuda bzanyt çy hellbijêrdrawe, lêreda nawêky lê denrêt.
value
weku "tekst" çend karêky dyarykrawy heye, ke emaney xuarewen:
Le text'da pêşeky şitêk denusyt.
Le radio'da nawêky lê denrêt.
Le bottum'da nawekey degordrêt.
maxlength
Eger bitewêt le çend wişeyek zyatir nenusêt.
checked
Le hellbijardinda daneyek pêşeky helldebjêryt.
<select> </select>
Bo kobunewey çend wişeyek
size
Çend daneyek ke derdekewin le yek katda.
optie
Çend hellbijardeyekin.
<textarea> </textarea>
Bo pêşbynî, be “cols” yan “rows” rûberekey nyşan dekeyn

Bo çwarçêweyeky cwan û baş:
<fieldset> nawy formeke <legend> destpêky formeke </legend></fieldset>


SerçaweBiguherîne