ASCII (tê xwendin "askîî") kurtenivîsa American Standard Code of Information Interchange e. Organîzasyona ASCII biryare li ser Tîpe (karakter) kompûter dide. ASCII hemu Tîpan nimre dike vek 0-255, Çesidek ASCII ji terefe IBM hatiye damezerandin iro piranî tê bikaranîn vek Extended ASCII te naskirin ev versiyona IBM ji dewla ku 7 bits'a 8 bits bikartine.

Ji ber ku bi ASCII tîpên wekî "ş" pirsgirêk in, îro gav bi gav Unicode zêdetir tê bi kar anîn.

  -0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -A -B -C -D -E -F
0- NUL SOH STX ETX EOT ENQ ACK BEL BS HT LF VT FF CR SO SI
1- DLE DC1 DC2 DC3 DC4 NAK SYN ETB CAN EM SUB ESC FS GS RS US
2- SP ! " # $ % & ' ( ) * + , - . /
3- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
4- @ A B C D E F G H I J K L M N O
5- P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
6- ` a b c d e f g h i j k l m n o
7- p q r s t u v w x y z { | } ~ DEL