Teoriya hijmaran (pirtûk)

Teorîya hijmaran ango [´teorîya hijmaran di çerçoveya têgîna aritmatik û matematikê de][2] wê, navê pirtûka nivîskarê kurd Abdusamet yigit ya ku di sale 2019´an de hatîya bivîsandin lê ku wê di destpêka sale 2021´ de derketîya bê. Pirtûk wê, weke pirtûka temenî li ser mijarên teorîkî ên matematikê bê. Di çerçoveya teorikî de wê, mijarên aritmatikî ango matematikî wê bi temen û awayên pêşketina wan ên pêşketî re wê bînê ser ziman. Pirtûk weke pirtûkek matematikî û aritmatikî mijarên ku wê têde bisereka werin ser ziman wê, mijarên weke mijarên Teoriya hijmaran ên bi pêvajoyên wê yên pêşketinê re dihilde li dest di destpêkê de wê, bi beşek dirêj wê bînê ser ziman. Piştre wê, Beşa piştre wê duyem wê li ser pêşketina pergalên hijmarî û pêşveçûnên bi ber çerçoveyên hijmartinê ên aritmatikî ve çûnê ve wê hilde li dest. Beşa sêyem wê bi navê ´hijmaran re pêşketin û bi ber hasibandinên aritmatikî ve´ wê bê û wê di wê beşê de wê, rewşa hijmarên xwezayî, hijmarên rasyonal, hijmarên tam, hijmarên tevlihev, hijmarên irrasyonal û hwd wê bînê ser ziman. Beşa piştî wê a çarem jî wê weke beşeka bi teybetî hijmar û aritmatikê ku wê bi têkili û pêvajoyên wan yên pêşketinê re wê bînê ser ziman bê. Di wê vê beşê de wê, Mijarên weke aritmatika temenî (bingihînî), Aritmatika çarpkirinê, aritmatika jjhevderxistinê û aritmatika levzêdekirinê re wê bênê ser ziman. Beşa pêncem wê weke beşek di dewama de wê beşa çarem wê, bi sernavê "aritmatik, cebir û hijmar´ re wê bînê ser ziman. Di vê beşê de wê mijarên weke aritmatik û cebir, cebira zû û ango cebira pêşî(early algebra), cebira hemdem, cebira razber, cebira lineer û hwd wê bînê ser ziman. Wê, di wê beşê de wê, rewşa pêşketina hijmarên cebirî û temenê wan û rengê bikarhanîn wan wê ser wê bisekinê. Di wê rengê de wê pirtûk wê weke pirtûke lêkolînê a ku wê di warê xwe de wê, weke pirtûkek destpêkê bê[3].

Teoriya hijmaran[1]
Nivîskar Abdusamet Yigit
Şêwe zanist
Ziman Kurdî
Dîrok 2021
Rûpel 150
ISBN ISBN 968-4-940997-23-0

Di pirtûkê de wê, ji bilî van beşan wê gelek beşên din ên piçûk ku wê bên hildan li dest wê, hebin. Ew jî wê, weke beşên matematik û aritmatikê û pêvajoyên pêşketina wan re wê, bên ser ziman. Di destpêka pirtûkê de wê, rewşa hijmaran di çerçoveya aritmatik û matematika kurd de wê ji demên hûrî û mîtannîyan heta demên med û piştre jî wê, di awayekê de wê, bi çavkaniyên wê re wê bênê ser ziman.

ÇavkanîBiguherîne

  1. Pirtûka ´Teorîya Hijmaran´
  2. Pirtûka ´Teorîya Hijmaran´
  3. Pirtûka ´Teorîya Hijmaran´