rojnamegerî yan rojnamewanî brîtîye le pîşeyi gwastinewe û geyandinî hewall, şitî şiyawî gerrandinewe û boçûnekan le rêgeyi zncîreyekî berîn le mîdiyakanewe, wekû rojnamekan, govarekan, radiyo û telefziyon, înterinêt û tenanet lem dwayîyaneda, telefonî mobayl. be kesêk ke karî rojnamegerî ekat ewtirêt rojnamewan.