Dîroka matematikê (pirtûk)

Dîroka matematikê[1] wê navê pirtûka nivîskarê kurd Abdusamet yigit a li ser matematikê û dîroka matematikê bê. Di beşa pêşî a pirtûkê de wê, pêvajoyên pêşketina matematikê ên demên destpêkê ên mesepotamiya wê bi kortasî wê bînê ser ziman. Piştre wê, di demên antikî de wê, matematik wê di nava felsefeyê de wê, çawa pêşkeve û di demên serdemên navîn de wê, çawa wê, pêşkeve wê li ser wê bisekinê. Mijarên ku wê, di pirtûkê de wê, bi matematikî wê bên ser ziman wê, mijarên weke dîroka matematikê, matematika cebirî, geometri û matematik, matematika demên hemdem û hwd wê, li ser çi esas û temenê wê di dewama wê de wê pêşkeve wê li ser wê bisekinê. Pirtûk wê, bi armanca ku ew temen û bingihekê bi fahmkirin û destpêka matematikê ku mirov xwe bgihiîniyê de hatîya nivîsandin. Nivîskar di awayekê de wê, di dewama pirtûka xwe ya bi navê "matematik 1" dw wê, bi awayekê bênê ser ziman. Lê farqe bi di nava matematik 1 û dîroka matematikê de wê çi bê û wê pêwîstîya fahmkirina wan wê çendî wê giring û pêwîst bê wê, Yigit wê dubare wê li ser wê bisekinê.

Dîroka Matematîkê
Nivîskar Abdusamet Yigit
Şêwe zanist
Ziman Kurdî
Dîrok 2021
Rûpel 125
ISBN ISBN 967-5-940997-35-3

Pirtûka dîroka matematikê wê hinekî din wê zortir bê ji ya ´matematik 1´. Hin bi hin wê, di herîkîna nivîsandinê de ji ya pirtûka pêşî a matematikê û heta ya pirtûka dîroka matematikê wê, di astekê de wê, bi ber awayekê teorîkî ve wê mijarê wê bibê û wê hilde li dest. Di dawîya pirtûka dîroka matematikê de wê, bi beşeka dîrêj a li ser çerçoveya têkiliya fîzîk û matematikê wê, bi nerînek matematikî û felsefeyî wê, bênê ser ziman.


ÇavkanîBiguherîne

  1. Pirtûka ´Dîroka Matamatîkê´